FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja do Technikum oraz Szkoły Branżowej I i II stopnia na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

 

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

28.07 – 4.08.2023r. – godz. 10.00 – 12.00

 

 

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do przyjęcia do klas pierwszych

14. 08.2023r.

 

 

Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych

4-17.08.2023r. – godz. 10.00 – 12.00

 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli zostały złożone potwierdzone kopie) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (lekarz medycyny pracy)

14 – 21.08.2023r. – godz. 10.00 – 12.00

 

(zgodnie z art. 134 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe - brak zaświadczenia lekarskiego uniemożliwia przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe)

 

W przypadku braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego
do dnia 21 sierpnia 2023 roku, należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły,
podając przyczynę niedotrzymania terminu.

Informacja taka musi wpłynąć do dnia 20 sierpnia 2023 roku
w wersji papierowej lub elektronicznej.

Brakujące zaświadczenie należy dostarczyć do szkoły w nieprzekraczalnym terminie
do 22 września 2023 roku.

Brak zaświadczenia jest równoznaczny z rezygnacją z kontynuowania nauki
w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych.

 

 

 

 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

22. 08.2023r

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza