FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Konkurs Graficzny

mgk zaj 

UWAGA!

Informujemy, że przedłużamy przyjmowanie prac do Konkursu do 14 kwietnia godz.23.59.

 

Międzynarodowy Konkurs Graficzny - Kapsuła Czasu


Kapsuła czasu, czyli rzecz, miejsce, pomieszczenie, pojemnik w którym przechowywane są różne, ważne przedmioty, wiadomości, informacje - oczywiście jako forma ,,przesyłki” dla przyszłych pokoleń. Teoretycznie bardzo prosta definicja, bo czas jest miarą zmian. Jeżeli coś się wydarzyło-oznacza, że czas musiał upłynąć, a więc wszystko przeminęło.

Taką prawdę wpajano ludzkości od czasów biblijnych, symbolizując ją wanitatywnymi symbolami klepsydry, czaszki, więdnących kwiatów, zepsutych owoców itp. Jednak natura ludzka jest przewrotna i człowiek zawsze pragnął ,,zatrzymać chwilę”, dla siebie lub dla potomności. Tylko jak zatrzymać czas, sprawić, aby to, co jest teoretycznym vanitas (,,marnością”) życia doczesnego, stało się wieczne i zrozumiałe dla przyszłych pokoleń?

Współczesny świat rządzi się prawami, które chcą wyprzedzić czas. Świadczą o tym wiadomości umieszczane w mediach społecznościowych; szybkie relacje, posty, informacje, z czytaniem których nie nadążamy. Ich efemeryczność sprawia, że niewiele zapamiętujemy, mamy problem , z zakodowaniem tego, co ważne tu i teraz, a co dopiero zachowaniem dla przyszłości. W jaki sposób młody człowiek dzisiaj może ,,przechować teraźniejszość’, zakodować ją poprzez symbole , dokonać swoistego ,,powrotu do przyszłości” pomysłowym wehikułem czasu? A przede wszystkim, co jest dzisiaj ważne i godne zapamiętania, zachowania, zatrzymania…?

To zagadnienie i jednocześnie wyzwanie dla tegorocznych uczestników Międzynarodowego Konkursu Graficznego: Co chcą przekazać innym w przyszłości i w jaki sposób?

Niech wasze projekty sprawią, że za wiele lat czytelne będą współczesne znaki czasu. Być może wykreowane przez Was obiekty (dopuszczalne fotomontaże fotograficzne) staną się wyznacznikiem współczesnego designu, czytelnego i uniwersalnego języka przedmiotów użytkowych o ponadczasowym charakterze.

Przed przystąpieniem do realizacji, prosimy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i pamiętać o ważnym aspekcie projektu, jakim jest nadanie tytułu i kompozycja w poziomie.


Informacja o naszym Konkursie zamieszczona jest  również  na stronie Konkursów Foto.

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Graficznego  - Kapsuła Czasu

 

 Postanowienia ogólne

  • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie wraz z firmami: BBZ Polska, Drukarnią Skleniarz, Wykrojniki.pl, System Druk, Domem Utopii – Międzynarodowym Centrum Empatii oraz Radą Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno – Medialnych.
  • Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych – techników i liceów w kraju i za granicą.
  • Celem Konkursu jest:
   • upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej,
   • rozwijanie kreatywności w przygotowaniu projektu,
 • Zasady konkursu
  • Konkurs polega na stworzeniu projektu na temat „Kapsuła Czasu”
  • Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na stronie szkoły https://zspm.malopolska.pl/ w dn. 17 kwietnia 2023 r
  • Uroczystość wręczenia nagród planowana jest na 20 kwietnia 2023 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania uroczystości wręczenia nagród ze względu na sytuację epidemiczną.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do rozesłania nagród pocztą.
  • Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej konkursu:
   malopolska.pl/dla-uczniow/konkursy/konkurs-graficzny

 

 • Warunki uczestnictwa w konkursie
  • Prace konkursowe powinny spełniać parametry techniczne opisanych w punkcie IV.
  • Konkurs polega na stworzeniu projektu na temat
   „Kapsuła Czasu”

Prace konkursowe należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 12.04.2023 r. na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Autorem pracy nie może być zespół osób. Każda praca musi być wykonana samodzielnie. Jeden uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
 • Uczestnicy reprezentują swoje szkoły. Karta zgłoszenia powinna zawierać imię i nazwisko ucznia oraz nazwę i adres szkoły.
 • Specyfikacja parametrów technicznych
  • Praca powinna zawierać: fotografię lub projekt graficzny samodzielnie wykonany przez autora. Dopuszcza się użycie w projekcie elementów będących częścią fotografii czy ilustracji.
  • Cały projekt nie może być plagiatem, kopią istniejącej już pracy.
  • Praca powinna spełnić następujące wymogi techniczne gwarantujące możliwość druku cyfrowego na formacie SRA3:
   • format pracy netto: A3,
   • spad: 3 mm (z każdej strony),
   • rozdzielczość bitmap: 300 dpi,
   • przestrzeń barwna: CMYK lub RGB,
   • fonty zamienione na krzywe,
   • format pliku: PDF – w jakości drukarskiej.
  • Nazwa wysyłanego pliku PDF powinna zawierać imię i nazwisko autora (np. pdf)
  • Do pracy należy dołączyć skan wypełnionej karty zgłoszenia.
  • Karta zgłoszenia oprócz danych osobowych musi zawierać pełną nazwę autora i dzieła sztuki, na którym wzorował się Uczestnik.
 • Jury i nagrody
  • Jury konkursu stanowią nauczyciele przedmiotów graficznych Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie oraz zaproszeni zawodowcy.
  • Jury Konkursu oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość i formę. 
  • Prace nie spełniające wymogów technicznych z punktu IV zostaną odrzucone.
  • Jury podczas obrad wyłoni trzech laureatów Konkursu.
  • W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca:
   • I laptop
   • II tablet
   • III tablet
  • Organizator przewidział również wręczenie Nagrody Publiczności.
  • Laureata Nagrody Publiczności wyłoni społeczność uczniowska ZSPM.
 • Inne
  • Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
   • wyrażeniem zgody na udział w konkursie;
   • nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich i majątkowych do nadesłanej pracy;
   • akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu;
   • wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby konkursu;
   • oświadczeniem, że nadesłana praca została wykonana wyłącznie przez autora wymienionego w zgłoszeniu i w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich;
  • W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania konkursu gdy ilość nadsyłanych prac będzie mniejsza niż 5 lub kiedy nadesłane prace nie będą spełniać określonych w regulaminie warunków.

za kapsula en 

 

International Graphics Competition

Theme: "Time Capsule"

Time capsule - which is a thing, a place, a room, a container in which various important objects, messages, information are stored - of course, as a form of "consignment" for future generations. In theory, it is a very simple definition because time is a measure of change. If something has happened – it means that time must have passed, and therefore everything has passed. Such a truth has been instilled in mankind since biblical times, symbolized by vanitative symbols of the hourglass, skull, wilting flowers, spoiled fruit, etc. However, human nature is perverse and man has always wanted to , "keep the moment", for himself or for posterity. But how to stop time, how to make what is theoretical vanitas (,,vanity") of mortal life eternal and understandable for future generations?
The modern world is governed by laws that want to get ahead of time. This is evidenced by the news posted on social media; quick reports, posts, information that we can't keep up with reading. Their ephemerality makes us remember little, we have trouble encoding what is important here and now, let alone preserving it for the future. How can a young person today "store the present", encode it through symbols, make a kind of "return to the future" with an ingenious time machine? And above all, what is important today and worth remembering, preserving, keeping ...?
This is the question and, at the same time, a challenge for this year's participants in the International Graphic Competition: What do they want to convey to others in the future and how?
Let your projects make contemporary signs of the times legible many years from now. Perhaps the objects you create (photo montages allowed) will become a marker of contemporary design, a clear and universal language of utilitarian objects with a timeless character.
Before proceeding, please read the Rules of the Competition and keep in mind the important aspect of the project, which is the title and horizontal composition.


 

Lista plików
Download this file (International Graphics Competition.pdf)International Graphics Competition.pdf[International Graphics Competition]35 kB
Download this file (Karta Zgłoszenia.doc)Karta zgłoszenia 2023[ ]25 kB
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza